POLÍTICA DE PRIVACIDADE

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS (RGPD 2016/679 e LOPDGDD 3/2018)

RESPONSABLE DO TRATAMENTO:

Concello do Porriño (NIF 93603900F)

FINALIDADES DO TRATAMENTO:

A xestión de súa solicitude e a tramitación administrativa que, no seu caso, poida derivar desta.

LEXITIMACIÓN PARA O TRATAMENTO:

Consentimento da persoa interesada (artigo 6.1,a do RGPD) e o exercicio dos poderes públicos conferidos ao responsable (artigo 6.1,e do RGPD).

DESTINATARIOS DOS DATOS:

As administracións públicas, no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a xestión da súa solicitude.

PLAZO DE CONSERVACIÓN:

Os datos proporcionados conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coas obrigas legais do responsable.

EXERCICIO DE DEREITOS:

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación ou supresión dos seus datos; así como exercitar outros dereitos oy retirar, no seu caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica, na sección “Protección de datos“.

CONTACTO DO DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN ADICIONAL:

dpd@oporrino.org

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación de nosa política de cookies, pique a ligazón para maior información.

PECHAR ACEPTAR
Aviso de cookies